แผนประกันภัยการเดินทาง Tune Protect Travel Insurance by AirAsia

Tune Protect Travel Insurance by AirAsia คือแผนประกันภัยการเดินทางแผนพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสาร สายการบินแอร์เอเชียหรือแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ผลประโยชน์และความคุ้มครองรวมถึงการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบอกเลิกการเดินทาง และความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

เลื่อนตารางไปทางซ้าย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์และค่าชดเชย (บาท)
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียเอ็กซ์
แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ แผนเที่ยวเดียว แผนไป-กลับ
1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุและเป็นผลทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3,000,000 1,250,000 3,000,000 1,500,000
2. คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง
ชดเชยค่าโดยสารที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจําเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทําให้ไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการลดจํานวนวันเดินทาง
ชดเชยค่าโดยสารขากลับหากผู้เอาประกันภัยจําเป็นต้องเดินทางกลับถิ่นฐาน อันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้องของผู้เอาประกันภัย ทําให้ไม่สามารถเดินทางตามกําหนดการได้
- สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
- สูงสุดไม่เกินราคาค่าโดยสาร
(ค่าตั๋วโดยสาร + ภาษี + น้ำมัน)
4. คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินแบบพิเศษ (ออนไทม์การันตี)
ชดเชยไม่เกิน 1 ครั้ง สําหรับการล่าช้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเนื่องจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินขัดข้อง ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน การปฏิบัติงานผิดพลาดของสายการบิน
2,000 2,000 2,000 2,000
5. คุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชีย
ชดเชย 1,000 บาท ในทุกๆ 4 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศ) หรือชดเชย 1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินต่างประเทศ) ที่สายการบินออกเดินทางล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการเดินทางเนื่องจากภัยธรรมชาติ กรณีผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากเที่ยวบินเต็มหรือเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย
สูงสุด 10,000
(1,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(1,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,000
(1,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(1,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)

สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)

6. คุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน
ชดเชย 3,000 บาท ทุกๆ 4 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศ) หรือชดเชย 3,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินต่างประเทศ) กรณีผู้เอาประกันภัยพลาดการต่อเที่ยวบิน ณ จุดเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของสายการบินแอร์เอเชีย/แอร์เชียเอ็กซ์เที่ยวบินก่อนหน้า และไม่มีเที่ยวบินอื่นของสายการบินพาณิชย์ใดๆ ที่สามารถเดินทางทดแทนได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศ) หรือภายในเวลา 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินต่างประเทศ)
สูงสุด 6,000
(3,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000
(3,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000
(3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000
(3,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
7. คุ้มครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ชดเชยกรณีที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินพาณิชย์รับไปกับเที่ยวบิน (check-in) มาถึงล่าช้าหรือส่งมอบไปผิดจุดหมายปลายทางชั่วคราวโดยความผิดพลาดของผู้ขนส่งของ
สูงสุด 6,000
(2,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000
(2,000 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 6,000
(2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 8,000
(2,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
8. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว และรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 600 บาท)
สูงสุด 15,000
(ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด)
สูงสุด 15,000
(ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด)
สูงสุด 15,000
(ความรับผิดชอบไม่เกิน 3,000/ชิ้น/คู่/ชุด)
สูงสุด 50,000
(ความรับผิดชอบไม่เกิน 5,000/ชิ้น/คู่/ชุด)
9. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศ
- 200,000 - 500,000
10. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ
ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
- 1,000,000 - 3,000,000
11. คุ้มครองการล่าช้าของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
ชดเชย 1,500 บาท ในทุกๆ 4 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศ) หรือชดเชย 1,500 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินต่างประเทศ) ที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะล่าช้า
สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 4 ชั่วโมง)
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,500
(1,500 ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
12. คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการลักทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะจากตู้นิรภัยที่ถูกล็อกไว้ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม และการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น
10,000 10,000 10,000 10,000
13. คุ้มครองการสูญหายของเงินส่วนตัว
ชดเชยกรณีหากผู้เอาประกันภัยเกิดการสูญเสียเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง ธนาณัติ เนื่องจากการลักทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะจากตู้นิรภัยที่ถูกล็อกไว้ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม และการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
10,000 10,000 10,000 10,000
14. คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
ชดเชยค่าทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสําหรับจํานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอก (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
200,000 200,000 1,000,000 1,000,000
15. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
Call Center: +662-203-9798
รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

***แผนประกันภัย Tune Protect นี้ รับประกันโดย บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)***
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-203-9798 www.tuneprotect.com
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันภัย enquiry.th@tuneprotect.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม airasia_claim@tuneprotect.com

ดำเนินการจัดให้มีการประกันภัย โดย บริษัท เกรท ฟอร์ทูน โบรกเกอร์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2559.
โทร : 02-367-3611