ขั้นตอนการซื้อ ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย AIRASIA UNLIMITED PASS ขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย AIRASIA UNLIMITED PASS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย

 1. AirAsia Unlimited Pass เป็นบริการสำหรับสมาชิก BIG ในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง และบุคคลที่จะทำการสำรองที่นั่งได้นั้นต้องเป็นผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG AirAsia Unlimited Pass แต่ละใบกำหนดผู้ใช้เพียง 1 ท่านสำหรับบัญชีสมาชิก BIG เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้
 2. AirAsia Unlimited Pass ไม่มีจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นสมาชิก BIG ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิก BIG ได้ซื้อ AirAsia Unlimited Pass และดำเนินการสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่าย บุคคลที่สาม หรือผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
 3. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน มอบ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีการโอน AirAsia Unlimited Pass หรือสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ถือ AirAsia Unlimited Pass ให้ถือว่า AirAsia Unlimited Pass ใบนั้นถูกยกเลิกโดยทันที
 4. AirAsia Unlimited Pass จำหน่ายให้กับสมาชิก BIG ผ่าน airasia.com และแอร์เอเชียโมบายแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 5. หลังจากซื้อ AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการสำรองที่นั่ง ในเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. การซื้อ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points แต่อย่างใด การใช้งาน AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points และเที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ถูกนับคะแนนโบนัสแต่อย่างใด อีกทั้งทั้งไม่สามารถใช้ BIG Points ซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้
 7. เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass แล้ว ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG (เช่น ชื่อ และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน
 8. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ช่วงเวลาการจำหน่ายและใช้งาน

 1. ระยะเวลาจำหน่าย AirAsia Unlimited Pass 29 มิ.ย. 2563 (10.00 น.) - 5 ก.ค. 2563 (23.59 น.)
 2. ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน 29 มิ.ย. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 3. ระยะเวลาเดินทาง 20 ก.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563
 4. AirAsia Unlimited Pass จำกัดจำนวนการจำหน่ายไว้ที่ 100,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์ตามลำดับผู้ซื้อที่ชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อน
 5. วันที่จำหน่าย วันแลกเที่ยวบิน และวันเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass นั้นเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นของไทย (GMT+7)
 6. ระยะเวลาการจำหน่ายและระยะเวลาการเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass จะไม่มีการขยายเวลาออกไป และไม่สามารถแลกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนและหลังระยะเวลาเดินทางที่กำหนดได้
 7. กรณีที่ AirAsia Unlimited Pass ไม่ถูกนำมาใช้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

การใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบิน

 1. การแลกเที่ยวบินผ่าน AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน คอลเซ็นเตอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายได้
 2. ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG เพื่อใช้ AirAsia Unlimited Pass โดยแลกเที่ยวบินผ่าน airasia.com/deals หรือ แอร์เอเชียแอพ
 3. ก่อนทำการแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG นั้นถูกต้อง โดยหลังจากที่มีการเริ่มสำรองที่นั่งเป็นครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้
 4. โปรโมชั่นโค้ดจะถูกมอบให้สำหรับการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการภายใต้ AirAsia Unlimited Pass
 5. โปรโมชั่นโค้ดแต่ละชุดที่มากับ AirAsia Unlimited Pass สามารถแลกเที่ยวบินแบบไป-กลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของเที่ยวบินนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากที่นั่งไม่ว่างสำหรับเที่ยวบินขากลับ ราคาส่วนลดผ่านโปรโมชั่นโค้ดจะสามารถใช้ได้แค่เที่ยวบินขาไปเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินขากลับ ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนตามที่แสดงบนเว็บไซต์ ผู้โดยสามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass สำหรับเที่ยวบินขาเดียวได้ และโปรโมชั่นโค้ดไม่สามารถใช้แลกเที่ยวบินพร้อมการบริการรถและเรือรับส่ง
 6. การแลกเที่ยวบินจะใช้ได้แต่เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับบริการเสริม ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ แต่ถ้ามีผู้โดยสารสามารถชำระได้ในขณะที่ดำเนินการสำรองที่นั่ง
 7. สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินที่มีการระบุว่า "ส่วนลด 100%" อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางในเที่ยวบินอื่นได้โดยต้องชำระค่าโดยสารเต็มราคาตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์
 8. สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะการเดินทางแบบจุดต่อจุดเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับการเดินทางต่อเครื่องได้
 9. สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย รหัส FD ที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น (ทั้งขาไปและขากลับ)
 10. การสำรองที่นั่งด้วย AirAsia Unlimited Pass จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน
 11. เนื่องจากการใช้เครดิตแลกเที่ยวบินนั้นมีข้อจำกัดและยังขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ อาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับให้บริการได้ในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน อย่างเช่นในช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปิดภาคเรียน เป็นต้น การใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่รับประกันสิทธิในการเดินทางสำหรับแต่ละเที่ยวบินได้ ซึ่งกำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าของ AirAsia Unlimited Pass และสายการบินไทยแอร์เอเชีย สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 12. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกัน ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้มากกว่า 1 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกันจากเมืองต้นทางเดียวกัน โดยการสำรองที่นั่งดังกล่าวอาจถูกยกเลิกโดยกะทันหันและโดยอัตโนมัติ
 13. ผู้โดยสารสามารถไม่มาปรากฎตัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาปรากฎตัวมากกว่าจำนวนที่กำหนด สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass รวมไปถึงเที่ยวบินในอนาคตที่ได้สำรองที่นั่งและ/หรือได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 14. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้:
  • การซื้อ การแลก และ/หรือ การใช้ AirAsia Unlimited Pass ของผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารไม่สามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้โดยสารไม่ถูกต้อง
  • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้เนื่องจากทำรหัสผ่านหาย หรือไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ถูกต้องได้
  • ใช้งาน AirAsia Unlimited Pass โดยไม่ได้รับอนุญาต
 15. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครอง ตลอดจนต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง และประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะต้องเดินทางผ่านที่ได้บัญญัติไว้

การยืนยันการแลกเที่ยวบิน/การสำรองที่นั่ง

 1. การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
 2. เมื่อมีการใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินเสร็จสิ้นและการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งโดยการใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้
 3. หากเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารถูกยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เลื่อนกำหนดการเดินทาง เปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทาง หรือเกิดความล่าช้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางถึงเมืองปลายทางอันเนื่องจากผลของการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว การพลาดเวลาต่อเครื่องอันเกิดขึ้นมาจากแอร์เอเชีย เที่ยวบินล่าช้า หรือการระงับเที่ยวบินดังกล่าวอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยแอร์เอเชีย หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือด้านพาณิชย์ ไทยแอร์เอเชีย จะพิจารณาการชดเชยดังต่อไปนี้:
  • ดำเนินการนำท่านเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆ ของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางในเวลาใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • คืนเงินค่าน้ำหนักสัมภาระ อาหาร หรือบริการเลือกที่นั่งที่ท่านได้ซื้อไว้แล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้ว
 4. ในกรณีที่ท่านไม่มาปรากฎตัว สายการบินฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้วเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
 2. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ในกรณีที่สายการบินฯ ตรวจพบการกระทำที่ผิดปกติ น่าสงสัย ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อฉลในการซื้อ หรือแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและยกเลิกเที่ยวบินที่ได้สำรองด้วย AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองใดที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย AirAsia Unlimited Pass ,ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ
 5. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือยกเลิก AirAsia Unlimited Pass ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทดแทน หรือแทนที่ AirAsia Unlimited Pass ด้วยผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีมูลค่าทัดเทียมกันได้เป็นครั้งคราว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การซื้อและการใช้งาน AirAsia Unlimited Pass ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
 7. ผู้โดยสารยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ป้องกัน และค่าเสียหายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นกับสายการบินฯ (รวมถึงการเสียโอกาส ความสูญเสียใดๆ ก็ตามอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน) ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และการกระทำของบุคคลที่สาม การดำเนินการ การเรียกร้อง ความต้องการ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย การบาดเจ็บ การตาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน สิทธิในการแผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคล การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง) การตอบแทน และความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการซื้อ AirAsia Unlimited Pass
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AirAsia Unlimited Pass ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทย
ช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง ที่เกี่ยวข้องกับ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย)
23 - 29 ก.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันหยุดยาว)
11 - 16 ส.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
4 - 7 ก.ย. 2563 หยุดยาวชดเชยวันสงกรานต์ (วันหยุดยาว)
9 - 14 ต.ค. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันหยุดยาว)
22 - 27 ต.ค. 2563 วันปิยมหาราช (วันหยุดยาว)
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 2563 วันลอยกระทง*
19 - 22 พ.ย. 2563 วันหยุดยาว
3 - 15 ธ.ค. 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดยาว)
*เปิดให้แลกเที่ยวบินเพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลลอยกระทง ได้เฉพาะเส้นทางจาก กรุงเทพฯ สู่ ภูเก็ต, กระบี่, บุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช, ตรัง, นราธิวาส, ชุมพร, ระนอง / เส้นทางจาก พัทยา (อู่ตะเภา) สู่ อุดรธานี, หาดใหญ่ / เส้นทางจาก หาดใหญ่ สู่ ขอนแก่น / เส้นทางจาก ภูเก็ต สู่ พัทยา (อู่ตะเภา), อุดรธานี, ขอนแก่น
คำถามที่พบบ่อย

1. AirAsia Unlimited Pass คืออะไร?
AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) คือบัตรโดยสารพิเศษที่ให้ผู้โดยสารสามารถแลกเที่ยวบินแบบจุดต่อจุดของไทยแอร์เอเชียได้ไม่จำกัดสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไทย

2. เที่ยวบินแบบจุดต่อจุดคืออะไร?
เที่ยวบินแบบจุดต่อจุดคือ เที่ยวบินตรง ที่ไม่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง (Fly-Thru) หรือเที่ยวบินพร้อมการบริการรถและเรือรับส่ง

3. สามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?
คุณสามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึงวันที่ 5 ก.ค. 2563 เวลา 23.59 น. (GMT+7) หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

4. เริ่มสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้เมื่อไหร่?
เมื่อคุณซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) คุณสามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดเพื่อสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ airasia.com หรือบน แอร์เอเชียแอพ โดยผ่านเมนู AirAsia Deals ทั้งนี้ ต้องดำเนินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน และสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกินวันที่ 26 พ.ย. 2563

5. ระยะเวลาเดินทางคือเมื่อไหร่?
คุณสามารถเลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563

6. โปรโมชั่นโค้ดของ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) สามารถใช้ได้ทุกเส้นทางหรือไม่?
โปรโมชั่นโค้ดสามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศไทยที่มีรหัสเที่ยวบิน FD เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้แลกเที่ยวบินพร้อมการบริการรถและเรือรับส่ง

7. มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่จะต้องชำระสำหรับเที่ยวบินที่แลกด้วย AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย)?
เที่ยวบินที่แลกด้วย AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) สามารถแลกได้เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้แลกบริการเสริม ค่าธรรมเนียมสนามบิน ภาษีและค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยรัฐ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ ซึ่งผู้โดยสารสามารถชำระได้ในขณะที่ดำเนินการสำรองที่นั่ง

8. สามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้อย่างไร?

 1. เข้าไปที่ airasia.com/deals หรือ แอร์เอเชียแอพ และคลิกที่ "Deals"
 2. ล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG
 3. คลิก "ดีลที่คุณซื้อ" และเลือก "ตรวจสอบ" AirAsia Unlimited Pass
 4. คลิก "ใช้เลย" เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาเที่ยวบินที่ airasia.com
 5. ค้นหาเที่ยวบิน
 6. เลือกเที่ยวบินที่มีสัญลักษณ์ "ส่วนลด 100%" เพื่อใช้พาสแลกเที่ยวบิน
 7. ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
 8. เท่านี้ก็เรียบร้อย ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะคะ!

9. หากข้อมูลบัญชีสมาชิก BIG ไม่ตรงกับข้อมูลบนเอกสาร/หนังสือการเดินทาง จะต้องทำอย่างไร?
กรุณาแก้ไขชื่อและนามสกุลของคุณ โดยเข้าไปที่ บัญชีสมาชิก ก่อนสำรองที่นั่งหรือแลกเที่ยวบิน หลังจากแลกเที่ยวบินครั้งแรกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้อีก

10. สามารถสำรองที่นั่งให้กับผู้โดยสารท่านอื่นโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้หรือไม่?
AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) จะถูกผูกกับบัญชีสมาชิก BIG คุณจึงสามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดของ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้เฉพาะการสำรองที่นั่งให้กับตัวคุณเองเท่านั้น และไม่สามารถเลือกใช้สำรองที่นั่งกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้

11. สามารถสำรองที่นั่งได้มากกว่า 1 เที่ยวบินที่เดินทางในวันเดียวกันได้หรือไม่?
ได้ค่ะ คุณสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกันค่ะ แต่สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้มีการสำรองที่นั่งเกินกว่า 1 เที่ยวบิน สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางภายในวันเดียวกันจากเมืองต้นทางเดียวกัน

12. หากพลาดเที่ยวจะเป็นอะไรไหม?
คุณสามารถไม่มาปรากฎตัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาปรากฎตัวเกินกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ค่ะ

13. สามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) เพื่อให้เป็นของขวัญผู้อื่นได้หรือไม่? ไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) เป็นของขวัญให้ผู้อื่นได้ค่ะ

14. ทุกคนสามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้ใช้หรือไม่?
AirAsia Unlimited Pass ให้จำหน่ายเฉพาะสมาชิก BIG ภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ณ วันที่ออกเดินทาง

15. สามารถรับและใช้คะแนน BIG Points เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้หรือไม่?
ไม่ได้ค่ะ คุณจะไม่ได้รับและไม่สามารถใช้ BIG Points ได้เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย)

16. AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือขอคืนเงินได้หรือไม่?
ไม่ได้ค่ะ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้ให้กับผู้อื่นและไม่สามารถขอคืนเงินได้

17. บัตรโดยสารที่ทำการจองจาก AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) แล้วสามารถยกเลิกได้มั้ย?
ไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ

18. สามารถขอรับใบเสร็จจากดีลที่ซื้อได้อย่างไร?
ท่านจะได้รับใบเสร็จทางอีเมล

19. หากไม่ได้รับอีเมลการยืนยันการซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) จะทำอย่างไร?
กรุณาตรวจสอบอีเมลในกล่องอีเมลขยะ

20. สามารถชำระเงินเพื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้ด้วยวิธีใดบ้าง?
สามารถชำระเงินได้ผ่านทางบัตรเครดิต/เดบิตค่ะ

21. ควรทำอย่างไรหากไม่สามารถชำระเงินได้?
หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่า การชำระเงินไม่สำเร็จ (Payment Unsuccessful) กรุณาตรวจสอบบัญชีว่ามีการหักเงินไปแล้วหรือไม่ หากมีการหักเงินแล้ว กรุณาล็อกอินใหม่อีกครั้ง แล้วตรวจสอบข้อมูลที่เมนู ดีลที่คุณซื้อ (My Purchases) แต่หากยังไม่มีการหากเงิน กรุณาดำเนินการชำระอีกครั้งด้วยบัตรเครดิต/เดบิตใบอื่น

22. หากถูกเรียกเก็บเงินซ้ำจะต้องทำอย่างไร?
กรณีที่ถูกเรียกเก็บเงินซ้ำ กรุณาติดต่อผ่านการแชทกับ AVA กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่มีการตรวจสอบและยืนยันกรณีการเรียกเก็บเงินซ้ำจากข้อผิดพลาดแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วัน

23. หากเคยซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ไปแล้ว จะจองเที่ยวบินให้กับทารก/เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีได้อย่างไร?
สำหรับเด็กที่มีอายุ 9 วัน ถึง 2 ปี (24 เดือน)* :

 1. เข้าเว็บไซต์ airasia.com แล้วล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก
 2. ไปที่เมนู "จัดการบุ๊คกิ้ง" (My Bookings) แล้วคลิก "จัดการ" (Manage) สำหรับบุ๊คกิ้งที่ท่านต้องการเพิ่มทารก
 3. คลิก "จัดการบุ๊คกิ้ง" (Manage Booking)
 4. เลื่อนไปที่หน้า "ข้อมูลผู้โดยสาร" (Guest and contact details) และคลิก "เพิ่มทารก" (Add infant) สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการ
 5. กรอกข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด
 6. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิก "ยืนยันการเปลี่ยนแปลง" (Confirm changes)
 7. ดำเนินการชำระเงิน ในอัตราค่าธรรมเนียมทารก ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี* :
ผู้โดยสารต้องติดต่อสำนักงานขายเพื่อทำการแยกบุ๊คกิ้งสำหรับเด็ก กรุณานำเอกสารยืนยันการเดินทางและบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของเด็กเพื่อนำมายืนยันและดำเนินการสำรองที่นั่ง
*อายุ ณ วันที่ออกเดินทาง

24. หลังจากแลกเที่ยวบินครั้งแรกแล้วจะดำเนินการเพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดใหม่ได้อย่างไร?
กรุณาเคลียร์ Internet Cache แล้วดำเนินการล็อกอินเข้าบัญชีที่เว็บไซต์ airasia.com/deals จากนั้นคลิก "ดีลที่คุณซื้อ" แล้วคลิก "สร้างโปรโมชั่นโค้ดใหม่" เพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดใหม่

25. หากมีบัญชีสมาชิก BIG 2 บัญชี สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ร่วมกับบัญชีที่สองได้หรือไม่?
ได้ค่ะ กรุณาติดต่อเราผ่านการแชทกับ AVA และเราจะดำเนินการรวมบัญชีของท่านเพื่อให้ท่านสามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้

26. หากไม่พบ AirAsia Unlimited Pass ที่ซื้อไว้ จะสามารถค้นหาได้ที่ไหน?
กรุณาลบไฟล์ขยะแล้วล็อกอินเข้าบัญชีใหม่อีกครั้งที่ airasia.com/deals คลิกที่ ดีลที่คุณซื้อ (My Purcahses) หากท่านยังไม่พบ กรุณาตรวจสอบกับธนาคารของท่านหากการชำระเงินได้รับการยืนยันแล้ว

27. โปรโมชั่นไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไร?
กรุณาลบไฟล์ขยะแล้วล็อกอินเข้าบัญชีใหม่อีกครั้งที่ airasia.com/deals คลิกที่ ดีลที่คุณซื้อ (My Purchases) จากนั้นกด "สร้างโปรโมชั่นโค้ดใหม่" เพื่อขอโปรโมชั่นโค้ดใหม่

28. หากต้องการซื้อบริการเสริมชุดแพ็กสุดคุ้ม (น้ำหนักกระเป๋า อาหาร เลือกที่นั่ง) Premium Flex หรือประกันภัยการเดินทาง Tune Protect ต้องทำอย่างไร?
ท่านสามารถสั่งซื้อแพ็กสุดคุ้มล่วงหน้า (น้ำหนักกระเป๋า อาหาร เลือกที่นั่ง) Premium Flex หรือประกันภัยการเดินทาง Tune Protect ก่อนการเดินทางได้ โดยเข้าไปที่ airasia.com คลิกเข้าเมนู "จัดการบุ๊คกิ้ง" จากนั้น กรอก "หมายเลขการสำรองที่นั่ง" เพื่อสั่งซื้อบริการเสริม

29. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหลังจากแลกเที่ยวบินและชำระเงินเรียบร้อยแล้วหรือไม่?
เมื่อท่านใช้ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) แลกเที่ยวบินและได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้ค่ะ

30. สามารถขอใบเสร็จรับเงินหลังจากซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้อย่างไร?
ใบเสร็จรับเงินจะถูกแนบมากับอีเมลยืนยันการซื้อที่ส่งเข้ามาที่อีเมลของท่าน กรุณาตรวจสอบอีเมลในอีเมลขยะ หากท่านไม่พบอีเมลในกล่องอีเมล

31. สามารถซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้อย่างไร?

 1. เข้าไปที่ airasia.com/deals หรือ แอร์เอเชียแอพ และคลิกที่แถบ "ดีล"
 2. ล็อกอินด้วยบัญชีสมาชิก BIG ของท่าน
 3. คลิกที่ ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย (ดีลบินทั่วไทยไม่อั้น) เพื่อดูข้อเสนอ
 4. ดูข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน
 5. คลิกที่ "ซื้อเลย"

32. สามารถขอใบกำกับภาษีได้อย่างไร?
ท่านสามารถขอใบกำกับภาษีได้ผ่านทาง AVA ฝ่ายการเงินของเราจะส่งใบกำกับภาษีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีประมาณ 15 วันทำการ

33. สามารถใข้วงเงินในบัญชีเครดิตซื้อ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย)?
ไม่สามารถใช้วงเงินในบัญชีเครดิตซื้อ​ AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้​ แต่สามารถใช้วงเงินในบัญชีเครดิตชำระภาษี​ ค่าธรรมเนียม​ และค่าบริการอื่นๆ​ สำหรับเที่ยวบิน​ที่แลกผ่าน AirAsia Unlimited Pass (ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย) ได้