ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทย แอร์เอเชีย

ขั้นตอนการซื้อดีล ขั้นตอนการซื้อดีล

ขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน ขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทย แอร์เอเชีย ("ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ")

 1. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ราคา 3,599 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นบริการสำหรับสมาชิกแอร์เอเชียในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง และบุคคลที่จะทำการสำรองที่นั่งได้นั้นต้องเป็นผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชีย ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ แต่ละใบกำหนดผู้ใช้เพียง 1 ท่านสำหรับบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียเพียง 1 บัญชีเท่านั้น เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้
 2. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่มีจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชีย ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิกแอร์เอเชีย ได้ซื้อตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ และดำเนินการสำรองที่นั่งโดยใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึดตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ดังกล่าวและเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่าย บุคคลที่สาม หรือผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
 3. ไม่อนุญาตให้นำตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน มอบ หรือโอนให้กับบุคคลอื่น หากมีการโอนตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ หรือสำรองที่นั่งโดยใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ให้ถือว่าตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ใบนั้นถูกยกเลิกโดยทันที
 4. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จำหน่ายให้กับสมาชิกแอร์เอเชีย ผ่าน airasia.com/deals หรือ แอพ airasia เท่านั้น (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "เว็บไซต์")
 5. หลังจากซื้อตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการสำรองที่นั่งและเดินทางภายในระยะเวลาการแลกเที่ยวบินและระยะเวลาเดินทางที่กำหนด ในเที่ยวบินรหัส FD ของไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น (ไม่รวมบริการรถและเรือรับส่ง) โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. การซื้อ การใช้งานตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะไม่ได้รับ BIG Points แต่อย่างใด และเที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะไม่ถูกนับคะแนนโบนัส อีกทั้งไม่สามารถใช้ BIG Points ซื้อตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้
 7. ในขั้นตอนการซื้อตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิกแอร์เอเชีย (เช่น ชื่อ และ วันเดือนปีเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน
 8. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่สามารถโอนย้ายบัญชีสมาชิก หรือขอคืนเงินได้

ช่วงเวลาจำหน่ายและใช้งาน

 1. ระยะเวลาจำหน่ายตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ คือวันที่ 1 มีนาคม 2564 (10.00 น.) ถึง 7 มีนาคม 2564 (23.59 น.) (ต่อจากนี้เรียกว่า "ระยะเวลาจำหน่าย")
  • 1.1 เปิดจำหน่ายให้กับสมาชิกแอร์เอเชียที่ถือตั๋วบินบุฟเฟ่ต์เดิม วันที่ 1 มีนาคม 2564 (10.00 น.) ถึง 2 มีนาคม 2564 (9.59 น.) ผ่านช่องทางอีเมล
  • 1.2 เปิดจำหน่ายให้กับสมาชิกแอร์เอเชียทั่วไป วันที่ 2 มีนาคม 2564 (10.00 น.) ถึง 7 มีนาคม 2564 (23.59 น.) ผ่าน airasia.com/deals หรือ แอพ airasia
 2. ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน 9 มีนาคม 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564 การสำรองที่นั่งด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน (ต่อจากนี้เรียกว่า "ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน")
 3. ระยะเวลาเดินทาง 1 เมษายน 2564 ถึง 26 มีนาคม 2565 (ต่อจากนี้เรียกว่า "ระยะเวลาเดินทาง")
 4. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จำกัดจำนวนการจำหน่ายไว้ที่ 80,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์ตามลำดับผู้ซื้อที่ชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อน
 5. ระยะเวลาจำหน่ายและระยะเวลาเดินทางของตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะไม่มีการขยายเวลาออกไป และไม่สามารถแลกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนและหลังระยะเวลาเดินทางที่กำหนดได้ เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของสายการบินฯ แต่เพียงผู้เดียว
 6. กรณีที่ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่ถูกนำมาใช้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้
 7. ระยะเวลาจำหน่าย ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน และระยะเวลาเดินทางของตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ นั้นเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (GMT+7)
 8. เที่ยวบินที่สามารถแลกด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้ จะนับจากเวลาของเที่ยวบินที่ออกเดินทางตามระยะเวลาเดินทางที่กำหนด ยกเว้นช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูงจะไม่สามารถใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้ โดยช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูงมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้:
  2 - 7 เมษายน 2564: วันจักรี (วันหยุดยาว)
  9 - 19 เมษายน 2564: วันสงกรานต์ (วันหยุดยาว)
  30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564: วันแรงงาน และวันฉัตรมงคล (วันหยุดยาว)
  7 - 11 พฤษภาคม 2564: วันหยุดประจำภาคอีสาน ประเพณีงานบุญบั้งไฟ (วันหยุดยาว)*
  26 พฤษภาคม 2564: วันวิสาขบูชา
  2 - 6 มิถุนายน 2564: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ (วันหยุดยาว)
  23 - 29 กรกฎาคม 2564: วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันหยุดยาว)
  11 - 15 สิงหาคม 2564: วันเฉลิมฯ สมเด็จพระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันหยุดยาว)
  23 - 27 กันยายน 2564: วันมหิดล (วันหยุดยาว)
  6 ตุลาคม 2564: วันหยุดประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ**
  13 ตุลาคม 2564: วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  20 - 25 ตุลาคม 2564: วันปิยมหาราช (วันหยุดยาว)
  18 - 22 พฤศจิกายน 2564: เทศกาลลอยกระทง
  3 - 7 ธันวาคม 2564: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันหยุดยาว)
  9 - 13 ธันวาคม 2564: วันรัธรรมนูญ (วันหยุดยาว)
  และช่วงเวลาหรือวันใดใดที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม
  *ช่วงวันหยุดประจำภาคอีสาน งดให้บริการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินคุ้มทั่วไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนมือง) สู่ อุดรธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, นครพนม / เส้นทาง อุดรธานี สู่ หัวหิน, ภูเก็ต, พัทยา (อู่ตะเภา) / เส้นทางขอนแก่น สู่ ภูเก็ต, หาดใหญ่, เชียงใหม่
  **วันหยุดประจำภาคใต้ งดให้บริการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินคุ้มทั่วไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ชุมพร, ภูเก็ต, หาดใหญ่ / เส้นทางกรุงทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, หาดใหญ่ / เส้นทางเชียงใหม่ สู่ หาดใหญ่, กระบี่, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี / เส้นทางขอนแก่น สู่ หาดใหญ่, ภูเก็ต / เส้นทางอุดรธานี สู่ ภูเก็ต / เส้นทางพัทยา (อู่ตะเภา) สู่หาดใหญ่, ภูเก็ต
 9. ช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูงที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ทราบล่วงหน้า
 10. ที่นั่งที่ถูกจัดสรรให้สำหรับการแลกเที่ยวบินของผู้โดยสารที่ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทย คือสามสิบหก (36) ที่นั่งต่อหนึ่ง (1) เที่ยวบินที่สายการบินฯ เปิดให้บริการตลอดระยะเวลาเดินทางของตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ยกเว้น วันที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูงข้างต้น

การใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ แลกเที่ยวบิน

 1. การแลกเที่ยวบินผ่านตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่สามารถดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน คอลเซ็นเตอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายได้
 2. ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชีย เพื่อใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ โดยแลกเที่ยวบินผ่าน airasia.com/deals หรือ แอพ airasia
 3. ก่อนทำการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียนั้นถูกต้อง โดยหลังจากที่มีการเริ่มสำรองที่นั่งเป็นครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้
 4. โปรโมชั่นโค้ดจะถูกมอบให้สำหรับการใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ แลกเที่ยวบินแต่ละครั้ง ทั้งนี้ โปรโมชั่นโค้ดจะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อโปรโมชั่นโค้ดเดิมได้ถูกใช้แลกเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว โปรโมชั่นโค้ดแต่ละชุดจะสามารถใช้แลกเที่ยวบินได้ 1 บุ๊คกิ้งเท่านั้น
 5. การแลกเที่ยวบินจะใช้ได้แต่เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับบริการเสริม ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "ค่าธรรมเนียม")
 6. กรณีที่มีค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารสามารถชำระได้ในระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่ง และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เสร็จสิ้น มิเช่นนั้นการแลกเที่ยวบินจะไม่สำเร็จ
 7. โปรโมชั่นโค้ดจากตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะต้องนำไปกรอกในช่อง "โปรโมชั่นโค้ด" ก่อนดำเนินการค้นหาเที่ยวบิน เที่ยวบินที่สามารถใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ แลกได้จะมีข้อความ "ส่วนลด 100%" ปรากฎอยู่ เพื่อแสดงว่าเที่ยวบินดังกล่าวนั้นยกเว้นค่าโดยสาร กรณีที่ผู้โดยสารไม่พบข้อความ "ส่วนลด 100%" ปรากฏอยู่ แต่ยังมีที่นั่งจำหน่ายในเที่ยวบินดังกล่าว แสดงว่าโควต้าที่นั่งที่จัดสรรให้สำหรับผู้ที่ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ในเที่ยวบินนั้นเต็มแล้ว หากผู้โดยสารเลือกเที่ยวบินที่ไม่ปรากฎข้อความ "ส่วนลด 100%" เที่ยวบินดังกล่าวจะแสดงราคาค่าโดยสารที่ผู้โดยสารจะต้องชำระ
 8. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ สามารถใช้แลกได้เฉพาะเที่ยวบินรหัส FD ของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น (ไม่รวมการบริการรถและเรือรับส่ง)
 9. การแลกเที่ยวบินสามารถแลกได้เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางแบบจุดต่อจุดเท่านั้น ไม่สามารแลกเที่ยวบินต่อเครื่อง (FLY-THRU)ได้ โดยปลายทางสามารถแลกเที่ยวบินได้ ประกอบไปด้วย:
  เส้นทางภายในประเทศไทย 24 ปลายทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ (ทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก น่าน ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง ตรัง หาดใหญ่ หัวหิน พัทยา (อู่ตะเภา)
 10. การแลกเที่ยวบินเป็นไปตามจำนวนที่นั่งว่างของแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินหรือบางวัน เช่น ช่วงระยะเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง ช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงเที่ยวบินที่ถูกสำรองที่นั่งเต็มก่อนแล้ว
 11. การใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่รับประกันสิทธิในการเดินทางสำหรับแต่ละเที่ยวบิน กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ทราบล่วงหน้า และสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เว้นแต่ที่ได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย
 12. ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ถือตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ต้องการเดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี (ต่อจากนี้เรียกว่า "เด็ก") ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารให้กับเด็กตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  • 12.1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 9 วันถึง 2 ปี (24 เดือน)*
   สามารถเข้าไปที่เมนูจัดการบุ๊คกิ้งแล้วเลือก "เพิ่มทารก" ได้
  • 12.2 สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี*
   ผู้โดยสารที่เป็นผู้ปกครองต้องดำเนินการสำรองที่นั่งแยกตามปกติในเส้นทางและวันที่ต้องการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ให้บริการของแอร์เอเชีย
  • *อายุ ณ วันที่เดินทาง
 13. การชำระเงินเพื่อซื้อตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ต้องดำเนินการชำระทางออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต VISA และ Mastercard เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่น
 14. การชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่งด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ต้องดำเนินการชำระทางออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต (ยกเว้น UnionPay) หรือใช้วงเงินในบัญชีเครดิตแอร์เอเชียชำระเท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้างต้น
 15. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกัน และไม่สามารถสำรองที่นั่งได้มากกว่า 1 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางจากเมืองต้นทางเดียวกันภายในวันเดียวกัน โดยการสำรองที่นั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ
 16. ผู้โดยสารสามารถไม่มาปรากฎตัวเพื่อเดินทางในเที่ยวบินที่แลกด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้ 2 เที่ยวบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาปรากฎตัวเกินกว่าจำนวนที่กำหนด สายการบินฯ จะมีสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึดตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ รวมไปถึงเที่ยวบินในอนาคตที่ได้สำรองที่นั่งและ/หรือได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งได้ โดยสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ
 17. สายการบินฯ จะไม่รับผิดชอบหรือดำเนินการชดเชยใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร รวมไปถึงกรณีดังต่อไปนี้:
  • 17.1 การซื้อ การแลกสิทธิ์ และ/หรือ การใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ของผู้โดยสาร
  • 17.2 ผู้โดยสารไม่สามารถแลกเที่ยวบินโดยใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้เนื่องจากข้อมูลของผู้โดยสารไม่ถูกต้อง
  • 17.3 ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ได้เนื่องจากรหัสผ่านสูญหาย
  • 17.4 การใช้งานตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 18. เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการจัดเตรียมและถือครองเอกสารที่ต้องแสดง ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เอกสารด้านสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่กำหนดตามกฎหมาย ข้อกำหนด การร้องขอ หรือข้อบังคับของแต่ละจังหวัดที่เดินทางเข้าและเดินทางออก

การยืนยันการแลกเที่ยวบิน/การสำรองที่นั่ง

 1. การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อมีการชำระค่าโดยสารและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เสร็จสิ้น
 2. การเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้งบนเว็บไซต์ airasia.com จะเป็นไปตามจำนวนที่นั่งว่างบนเที่ยวบินและอาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลวิธีการเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดย คลิกที่นี่
 3. หากเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารถูกยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เลื่อนกำหนดการเดินทาง เปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทาง หรือเกิดความล่าช้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางถึงเมืองปลายทางอันเนื่องจากผลของการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว การพลาดเวลาต่อเครื่องอันเกิดขึ้นมาจากแอร์เอเชีย เที่ยวบินล่าช้า หรือการระงับเที่ยวบินดังกล่าวอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยแอร์เอเชีย หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือด้านพาณิชย์ ไทยแอร์เอเชีย จะพิจารณาการชดเชยดังต่อไปนี้:
  • 3.1 เลื่อนเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ของแอร์เอเชียที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • 3.2 ดำเนินการคืนเงินในรูปแบบของวงเงินในบัญชีเครดิตของแอร์เอเชีย
 4. ในกรณีที่ไม่ปรากฎตัว แอร์เอเชียจะดำเนินการคืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเงินสิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 2. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 3. ในกรณีที่สายการบินฯ พบการซื้อหรือการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย มีพิรุธ ไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะฉ้อฉล สายการบินฯ จะมีสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึดตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ดังกล่าว และยกเลิกเที่ยวบินที่แลกด้วยตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ดังกล่าวโดยสายการบินฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยใดๆ ให้กับผู้โดยสาร
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองใดที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ,ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ
 5. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ถอนหรือทดแทนตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ด้วยผลิตภัณฑ์หรือรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การซื้อและใช้ตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ ถือว่าผู้โดยสารยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดการใช้งาน และประกาศความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการบังคับใช้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับตั๋วบินรัวๆ ทั่วไทยฯ จะได้รับการตัดสินขอบเขตอำนาจศาลในราชอาณาจักรไทย

ช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo)

ช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo)

2 - 7 เมษายน 2564: วันจักรี (วันหยุดยาว)
9 - 19 เมษายน 2564: วันสงกรานต์ (วันหยุดยาว)
30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564: วันแรงงาน และวันฉัตรมงคล (วันหยุดยาว)
7 - 11 พฤษภาคม 2564: วันหยุดประจำภาคอีสาน ประเพณีงานบุญบั้งไฟ (วันหยุดยาว)*
26 พฤษภาคม 2564: วันวิสาขบูชา
2 - 6 มิถุนายน 2564: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ (วันหยุดยาว)
23 - 29 กรกฎาคม 2564: วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันหยุดยาว)
11 - 15 สิงหาคม 2564: วันเฉลิมฯ สมเด็จพระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันหยุดยาว)
23 - 27 กันยายน 2564: วันมหิดล (วันหยุดยาว)
6 ตุลาคม 2564: วันหยุดประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ**
13 ตุลาคม 2564: วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 - 25 ตุลาคม 2564: วันปิยมหาราช (วันหยุดยาว)
18 - 22 พฤศจิกายน 2564: เทศกาลลอยกระทง
3 - 7 ธันวาคม 2564: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันหยุดยาว)
9 - 13 ธันวาคม 2564: วันรัธรรมนูญ (วันหยุดยาว)
และช่วงเวลาหรือวันใดใดที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม
*ช่วงวันหยุดประจำภาคอีสาน งดให้บริการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินคุ้มทั่วไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนมือง) สู่ อุดรธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, นครพนม / เส้นทาง อุดรธานี สู่ หัวหิน, ภูเก็ต, พัทยา (อู่ตะเภา) / เส้นทางขอนแก่น สู่ ภูเก็ต, หาดใหญ่, เชียงใหม่
**วันหยุดประจำภาคใต้ งดให้บริการแลกเที่ยวบินด้วยตั๋วบินคุ้มทั่วไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ชุมพร, ภูเก็ต, หาดใหญ่ / เส้นทางกรุงทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, หาดใหญ่ / เส้นทางเชียงใหม่ สู่ หาดใหญ่, กระบี่, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี / เส้นทางขอนแก่น สู่ หาดใหญ่, ภูเก็ต / เส้นทางอุดรธานี สู่ ภูเก็ต / เส้นทางพัทยา (อู่ตะเภา) สู่หาดใหญ่, ภูเก็ต

ดาวน์โหลดแอพการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุด ที่นี่
เดินทางสู่โลกกว้าง ออกผจญภัย ประสบการณ์ใหม่ๆ รอคุณอยู่ที่แอพ airasia!